Een jaar geleden vond er in de gemeenteraad van Gouda een debat plaats naar aanleiding van de uitkomsten van het mediation traject dat de gemeente met de eigenaar van de Turfmarktkerk had doorlopen. De mediation werd volledig in het voordeel van de eigenaar beslecht en leidt voor de gemeente tot een strop van 2 miljoen euro. Normaliter legt het college voor zo’n groot bedrag een deugdelijke verantwoording af en zou de gemeenteraad vanuit haar controlerende taak toetsen. In dit geval weigerde het college zich te verantwoorden omdat het geheimhouding had afgesproken, en kon de gemeenteraad haar controlerende taak niet uitvoeren.

Door de fractie van Gouda Vitaal werd op dat moment al gesignaleerd dat geheimhouding hiervoor niet kon gelden. Immers, de gemeenteraad (die uiteindelijk hierover het laatste woord heeft) dient geheimhouding te toetsen aan de criteria van de toenmalige Wet Openbaarheid Bestuur (nu de Wet Open Overheid), en een eerdere uitspraak van de Raad van State laat zien dat een bij overeenkomst afgesproken geheimhouding in een mediation overeenkomst nooit de WOB buiten werking kan plaatsen. Helaas volgde de meerderheid van de gemeenteraad op dat moment de geheimhouding die door het college werd aangedragen en werd er dus geen verantwoording afgelegd. Op dat moment werd door de fractie Gouda Vitaal al uitgesproken de verwachting te hebben dat leden van de partij via de WOB alsnog openbaarheid zou eisen.

Door een van de leden is ook een WOB verzoek ingediend dat echter bij het besluit hierover niet voldoende door het college werd gehonoreerd. Naar aanleiding hiervan is een bewaarschrift ingediend; het advies van de Bezwaarschriftencommissie was het ingediende bezwaar gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en een nieuw en deugdelijk besluit op het verzoek om openbaarmaking te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft het college de motivering van het besluit aangepast, doch het besluit zelf niet. Dan is helaas de enige mogelijkheid nog om naar de rechter te stappen.

Gouda Vitaal betreurt het dat het nodig is om via de rechter openbaarheid hierover te moeten afdwingen; uiteindelijk is openbaarheid niet vrijblijvend maar een wettelijke verplichting in het kader van de Wet Open Overheid. Het college weigert de WOO echter goed op dit dossier toe te passen, waardoor geen enkele andere mogelijkheid resteert dan de gang naar de rechter. Gouda Vitaal vertrouwt op een uiteindelijk goede afloop en hoopt dat naar aanleiding hiervan in de toekomst college maar ook de raad zorgvuldig deze wetgeving zal toepassen           

Delen