Energietarieven die stijgen tot een niveau dat we nooit voor mogelijk hadden gehouden, boodschappen die soms tot dertig procent duurder worden, veel hogere brandstofkosten om op het werk te komen: het zet de koopkracht voor veel van onze inwoners behoorlijk onder druk en brengt huishoudens in problemen. Het raakt al lang niet meer de laagste inkomens, maar met de huidige prijsstijgingen gaat het ook om de middeninkomens. Vooral wanneer het gezinnen met kinderen betreft. Veel huishoudens dreigen in financiële problemen te komen, met schulden te worden opgezadeld en zullen pijnlijke keuzes moeten maken. Gouda Vitaal is van mening dat de gemeente de komende jaren een beleid moet voeren dat voorkomt dat mensen buiten de boot vallen. Gemeente Gouda voert een ruimhartig armoedebeleid (tot 130 procent van de gehanteerde minimuminkomen). Echter, voor deze koopkrachtcrisis schiet dit tekort. Natuurlijk is inkomensbeleid een primaire verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, maar de huidige crisis noopt ons tot keuzes die de situatie tenminste niet verergert. Gouda Vitaal heeft daarom een 10-punten plan koopkrachtcrisis opgesteld waarmee wordt geborgd dat wij in ieder geval op lokaal niveau de maatregelen kunnen nemen die de situatie niet nog verder laat verslechteren en hopelijk ook ervoor kan zorgen dat iedereen kan blijven meedoen.

  1. Geen verhoging van gemeentelijke lasten voor burgers de komende jaren; verhoging van gemeentelijke lasten raakt huishoudens immers direct in de portemonnee.
  2. Geen verhoging huurprijzen gemeentelijke accommodaties aan maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, culturele organisaties, zwembad, etc. Deze huurprijzen moeten immers in veel gevallen door deze organisaties worden doorberekend aan gebruikers, leden, e.d. Als gevolg van de koopkrachtcrisis bestaat al een grote kans dat deze organisaties te maken krijgen met dalende ledenaantallen.
  3. Verenigingen en maatschappelijke organisaties die onevenredig hard worden getroffen door de stijging van energieprijzen, dienen hiervoor gecompenseerd te worden om te voorkomen dat zij gedwongen worden deze door te rekenen aan hun leden en gebruikers.
  4. Een regeling voor gratis zwemmen voor kinderen tot 18 jaar in het zwembad.
  5. Gratis sport voor kinderen waarvan de ouders de contributie, kleding, etc. niet kunnen betalen (Jeugdfonds Sport & Cultuur); beweging is voor kinderen van cruciaal belang. Zij mogen nimmer de dupe zijn.
  6. Extra capaciteit, inzet en middelen voor ondersteuning bij schulden. Voorkomen moet worden dat huishoudens worden afgesloten van energie of dakloos worden. Schulden moeten kunnen worden overgenomen en betalingsregelingen dienen op maat te zijn, afgestemd op de financiële draagkracht.
  7. Geen verhoging eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen voor lage en midden inkomens. Verhoging van eigen bijdragen raakt huishoudens die afhankelijk zijn van zorg; dit betreft veelal chronisch zieken met een lager – of middeninkomen. Verhoging van eigen bijdragen mag uitsluitend de hoogste inkomens raken
  • Investeringen in duurzame energievormen dienen zoveel mogelijk via een gemeentelijk energiebedrijf te lopen; hiermee moet worden geborgd dat de hieruit voortvloeiende kostenbesparingen niet voor een groot deel als winsten worden geboekt door de op de vrije markt opererende energiebedrijven (ten gevolge van de energieschaarste).
  • Bewoners in woningen waar nog energiebesparing kan worden gerealiseerd (isolatie, zonnepanelen, etc.) dienen meer ontzorgd en gestimuleerd te worden bij het nemen van de benodigde maatregelen. Het gemeentelijk energiebedrijf dient hierbij een centrale rol te spelen. In het geval van huurwoningen dient hierover afstemming plaats te vinden met de verhuurder.
  • Reguleer de particuliere huursector door de introductie van een verhuurdersvergunning (vgl. Rotterdam), voorkom daarmee misbruik en te hoge huurprijzen voor woningen. 

Uiteraard leidt dit 10-punten plan tot kosten voor de gemeente. Echter, onze samenleving maakt op dit moment de zwaarste periode door sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit betekent dat besturen ook vraagt om moeilijke keuzes en het opnieuw stellen van prioriteiten. Voor Gouda Vitaal staat voorop dat de huidige koopkrachtcrisis er niet toe mag leiden dat mensen buiten de boot vallen. Dit zal betekenen dat een aantal ambities zal moeten worden bijgesteld. Onderdelen van het VCP, het waterfonds, extra investeringen in openbare ruimte en cultuur, waar veel financiële middelen mee zijn gemoeid, zullen als gevolg hiervan nog even in de ijskast moeten blijven, is de mening van Gouda Vitaal.    

Delen