Wij hebben in de afgelopen raadsvergadering voorgesteld om het agendapunt met betrekking tot de kaderbrief van de agenda te halen. Graag lichten wij dit nader toe.

De kaderbrief geeft aan dat de inhoudelijke beleidsvoornemens niet in deze kaderbrief zijn opgenomen, doch worden opgenomen in het nieuwe coalitie akkoord. Zoals in de brief zelf is gesteld beperkt de brief zich tot het weergeven van de financieel technische kaders; beleidsarm dus, gebaseerd op verplichtingen en staand beleid. Nieuwe keuzes worden hierin niet gemaakt en komen terug bij het coalitie akkoord. Eigenlijk betreft het een ambtelijk stuk zonder politieke strekking.

Nu waren er in de commissievergadering een paar kritische kanttekeningen over de factor van 1,4 voor het weerstandsvermogen, de afslag van 25 procent en ook over de indexering van de woonlasten. Een aantal partijen, waaronder Gouda Vitaal, is van mening dat verhoging van de woonlasten met het verwachte indexcijfer absoluut onwenselijk is.  Naar onze mening heeft het document een politieke lading gekregen toen naar aanleiding hiervan de portefeuillehouder aangaf dat partijen hiervoor een technisch amendement kunnen indienen. Nu kun je discussiëren over wat een technisch amendement is, maar voor ons is een amendement over woonlasten geen technisch amendement maar een amendement met een politieke strekking. Op een technisch document, dat wel. Er ligt nu een amendement van de SGP hierover.

Daar wringt voor ons de schoen. Wij willen graag een debat over de woonlasten, maar dan niet op dit moment en niet naar aanleiding van een document dat niet is bedoeld als politieke duiding. Dat doen wij liever bij de behandeling van het coalitieakkoord, dan is bekend welke ambities de nieuwe coalitie heeft, en ligt er een totaal plaatje. Overigens hebben wij alle begrip voor de indieners van het amendement, omdat zij zich hebben leiden door de opmerking van de portefeuillehouder om een technisch amendement in te dienen.  Voor ons is er nu een ongelukkige situatie ontstaan waarbij niet iedereen meer op dezelfde manier tegen het document aankijkt, en de enige manier om hier nu uit te komen is het document van de agenda te halen.

Dat kan, onze financiële verordening verplicht het college een voorstel te doen, maar verplicht de raad niet om het vast te stellen. Gezien de insteek van het document (technisch van aard) lijkt ons dat ook geen probleem.

Delen