Bijna elke maand is er een gemeenteraadvergadering waar de besluiten genomen worden. De maand ervoor zijn de onderwerpen besproken in een van de drie commissies van de gemeenteraad van Gouda. Het nemen van de besluiten en het indienen van de moties en amendementen is het werk van de raadsleden, de voorzitter is de burgemeester.

Op woensdag 13 maart 2024 volgde ik Theresia Uittenbroek op als raadslid en fractievoorzitter van Gouda Vitaal en kreeg de taak om over de onderwerpen te stemmen en de woordvoering te doen namens Gouda Vitaal in de raadsvergadering. Natuurlijk werd ik eerst geïnstalleerd als gemeenteraadslid, daarna kon ik gelijk aan de bak. Eigenlijk was er eerst al een punt waar over gestemd werd. De VVD stelde voor, bij het vaststellen van de agenda, om het onderwerp startnotitie burgerparticipatie van de agenda te halen en hier was inderdaad een meerderheid voor. Het onderwerp gaat terug naar de commissie en hopelijk krijgt het een betere vorm. Volgende maand een nieuwe kans!

Daarna werd ik echt raadslid en mocht ik in het bankje plaatsnemen. Er waren een aantal onderwerpen die afgedaan werden als hamerstuk. Dat wil zeggen dat er in de commissie al voldoende overstemming was om hier verder niet over te stemmen. Het eerste onderwerp waar wel over gestemd werd was uitvoering erfgrenzenproject. Wij hebben uitgebreid gesproken in onze fractie over dit onderwerp, en hoewel we wel veel bezwaren zien in het opeens reguleren van stukjes grond van de gemeente die door de inwoners in gebruik zijn genomen, hebben we toch voor dit voorstel gestemd.

Het volgende voorstel was de lokale inclusieagenda (LIA). De LIA is eigenlijk de uitwerking van onder meer het VN verdrag en de verankering van inclusie in het gemeentelijk beleid. Er kwam eerst een amendement van D66 aan de orde om de naam van de lokale inclusie Agenda te wijzigen in Lokale Inclusie en Diversiteit Agenda. De overweging van D66 is op deze manier de inwoners beter en doeltreffender gevonden kunnen worden en daardoor de informatie beter is. Bovendien is diversiteit nu ondergeschikt aan inclusie. Hiermee ging Gouda Vitaal niet mee, ik stemde dus tegen dit amendement. Het amendement heeft het wel gehaald overigens. Voor het voorstel hebben we wel voorgestemd.

Het water en rioleringsprogramma was ook een onderwerp wat uitgebreid in de commissie besproken is. Gouda heeft door de specifieke bodemgesteldheid grote problemen met de riolen. We moeten ondanks dat het grote kosten met zich meebrengen toch snel hiermee aan de slag. Om de snelheid niet uit dit project te halen hebben we voorgestemd ondanks dat Gouda Vitaal wel kritiek heeft op dit project. Helaas heeft de motie van de VVD die opriep tot een second opinion over dit plan die Gouda Vitaal steunde het niet gehaald.

Er kwamen nog een aantal moties aan de orde over vuurwerk. Een motie van Groen Links die opriep tot een opmaat naar een vuurwerkverbod in Gouda. Ik heb deze motie meegetekend en uiteraard voorgestemd en de motie kwam met een kleine meerderheid door de raad. De tweede vuurwerkmotie dat een oproep tot pleiten bij de landelijke overheid tot een landelijk vuurwerkverbod hebben we tegen gestemd. Hoewel wij een landelijk verbod voor vuurwerk wel ondersteunen vinden wij dit niet de manier om dit te bereiken. De landelijke partijen in de Goudse raad kunnen dit beter via de partijlijnen bereiken. Overweging hierbij is ook nog voor Gouda Vitaal dat wij in onze gemeenteraad niet iedereen vertegenwoordigen. De inwoners die niet stemmen zijn niet vertegenwoordigd in de raad en wij vragen ons af of er dan een meerderheid is in Gouda die tegen vuurwerk is? De laatste motie over het vuurwerk kwam van de Partij voor de Dieren en ging over de lasershow die op oudejaarsavond gehouden gaat worden op de Markt. Er is hiervoor een bedrag van € 50.000,00 beschikbaar. De motie kwam niet in stemming maar werd door de burgemeester toegezegd.

Ik neem mij voor om de raadsavonden uit de optiek van Gouda Vitaal te verslaan in deze blogvorm, natuurlijk kunnen jullie ook altijd vragen stellen aan onze fractie (via https://goudavitaal.nl/contact/) of input geven door onze fractievergadering op dinsdagavond te bezoeken.

Delen